Welcome to Lietuvių minecraft bendruomenės forumas

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

LTU_Empire

Clash of Clans. LTU Empire

Sveiki. Pristatau jums Clash of Clans mūsų klaną.
Mūsų klano pavadinimas: LTU Empire
CW būna kas savaitę penktadienį/šeštadienį
Norint gauti elder reikia donate 300 karių
 
Klano reikalavimai:
1) Minimum reikia 600 taurių
2) Dalyvauti visuose cw. BŪTINA IŠNAUDOTI VISUS PUOLIMUS
3) Nesikeikti per daug
4) Nereklamuoti kitų klanų
5) Būti aktyviam. Neaktyvius mesime lauk
6) Donate tai ko prašo
7) Neprašinėti Elder/CO-Leader
 
 
Mūsų FaceBook bendruomenė - https://www.facebook.com/lietuvaclashofclans
Norint prisijungti prie mūsų skype bendruomenės, rašyti fubisltu skype ir pridės.

 

Pasidalinti


Temos nuoroda
Pasidalinti socialiniuose tinkluose
Svečias
Ši tema yra užrakinta.