Welcome to Lietuvių minecraft bendruomenės forumas

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

GiedriusLTU

Antrasis kurtas parkour map versija 1.7.x :)

Sveiki! Mes su draugais sukūrėme parkour mapą.Jis yra gan ilgokas,turi net devynis lygius! Butu labai smagu jeigu jūs jį išbandytumėt ir parašytumėt atsiliepimus :)

Mapo video :

Atsisiuntimo nuoroda : http://adf.ly/rGcVN

Būtu labai miela jeigu youtubėja uždėtumėt like ir subscribe :)

Ačiū draugai ir sekmės žaidime :)

Pasidalinti


Temos nuoroda
Pasidalinti socialiniuose tinkluose

Tema užpildyta ne pagal esamas skilties / forumo taisykles. Autorius gauna įspėjimą.

Pasidalinti


Temos nuoroda
Pasidalinti socialiniuose tinkluose
Svečias
Ši tema yra užrakinta.