Welcome to Lietuvių minecraft bendruomenės forumas

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

RILEYW1

Minecraft gidai | Skilties informacija

MINECRAFT GIDŲ SKILTIES TAISYKLĖS


  • DRAUDŽIAMA talpinti pamokas kuriose vien youtube link! Privalo būti bent kelios eilutės aprašymo.
  • Pačios geriausios pamokos bus atrinktos ir skelbiamos e7.lt pagrindiniame puslapyje.
  • Pamokos pavadinimas turi susidėti iš šių aspektų:


  • [TEKSTAS/YOUTUBE] [MC VERSIJA (nėra būtina] Pamokos pavadinimas


Pasidalinti


Temos nuoroda
Pasidalinti socialiniuose tinkluose

Tema užpildyta ne pagal esamas skilties / forumo taisykles. Autorius gauna įspėjimą.

Pasidalinti


Temos nuoroda
Pasidalinti socialiniuose tinkluose
Svečias
Ši tema yra užrakinta.