Welcome to Lietuvių minecraft bendruomenės forumas

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Serveriai

Forums

 1. Serverių reklama

  Galimybė reklamuoti savo serverį

  219
  Pranešimai
 2. Serverių pagalba

  Susidūrei su problemomis? Rašyk čia!

  37
  Pranešimai
 3. Serverių pamokos

  Nori padėti kitiems serverių kūrėjams? Rašyk čia!

  4
  Pranešimai
 4. Projektai

  Nori su kažkuo kurti Minecraft serverį, arba jau pradėjai ir nori jį pristatyti? Rašyk čia!

  49
  Pranešimai
 5. Bukkit įskiepiai (plugin'ai)

  Šioje forumo skiltyje talpinkite savo sukurtus Bukkit serverio platformos įskiepius

  13
  Pranešimai
 6. Skript programos (script'ai)

  Šioje skiltyje talpinkite SKRIPT įskiepio programas (script'us).

  39
  Pranešimai